Przedmiotem psychologii współczesnej jest opis i wyjaśnianie zachowań człowieka w jego kontaktach z otoczeniem. Wyróżnia się psychologię teoretyczną, zwaną też psychologią ogólną, oraz psychologię stosowaną.
Psychologia ogólna zajmuje się badaniem: procesów psychicznych (procesy poznawcze, emocjonalno-motywacyjne, decyzyjne), osobowości, różnic indywidualnych między ludźmi, zachowań społecznych.
Psychologia stosowana to nauka wykorzystująca wiedzę teoretyczną w różnych dziedzinach działalności człowieka. Najbardziej rozwiniętymi działami psychologii stosowanej są: psychologia wychowawcza, psychologia kliniczna, pracy i sądowa.
Psychologia wychowawcza zajmuje się doborem treści i optymalnych metod wychowania i nauczania, zasadami organizacji placówek wychowawczych, poradnictwem szkolnym.
Psychologia kliniczna zajmuje się opisem i klasyfikacją zaburzeń zachowania, wyjaśnianiem mechanizmów ich powstawania, metodami usuwania i łagodzenia zaburzeń a także profilaktyką.
Psychologia pracy podejmuje problematykę związaną z przystosowaniem warunków pracy do potrzeb i możliwości pracowników, formułuje kryteria doboru kandydatów na określone stanowiska, zajmuje się rozwiązywanie problemów związanych z pracą w zespole.
Psychologia sądowa koncentruje się na badaniu motywacji czynów przestępczych, wiarygodności zeznań świadków, poszukiwaniu metod resocjalizacji i profilaktyki przestępczości.