Prawidłowe czynności psychiczne i ich zaburzenia

Posted by: admin  :  Category: Prawidłowe czynności psychiczne i ich zaburzenia

Wyróżnia się trzy typy czynności psychicznych opisujące odmienne aspekty ludzkich przeżyć: poznawcze, emocjonalne, motywacyjne.

Procesy poznawcze tj. uwaga, spostrzeganie, pamięć i myślenie zapewniają działaniu człowieka sprawność dzięki właściwej wymianie informacji między nim,  a jego środowiskiem, która umożliwia wypracowanie odpowiadającego rzeczywistości obrazu świata i siebie. Ogólny poziom sprawności poznawczej czyli inteligencji, ulega zaburzeniu w stanach otępienia i w upośledzeniu umysłowym. Zaburzenia uwagi są mało specyficzne i  towarzyszą niemal wszystkim zaburzeniom psychicznym. Bardziej specyficzne znaczenie mają zaburzenia spostrzegania (omamy), pamięci (amnezja, konfabulacje) oraz treści myślenia (urojenia) i jego struktury (rozkojarzenie, splątanie, paralogia).

Procesy emocjonalne dynamizują działania człowieka, zmieniając je odpowiednio do swojego zabarwienia, natężenia, trwałości i złożoności. Zaburzenia psychiczne mogą wyrażać się występowanie specyficznych stanów uczuciowych (lęk, zaburzenia nastrojów), bądź odmiennością ich przezywania (ambiwalencja).

Procesy motywacyjne inicjują działania człowieka stosowane do jego elementarnych potrzeb biologicznych (popędów) oraz bardziej złożonych potrzeb psychologicznych i społecznych (np. potrzeby kontaktu, uznania, wiedzy, dostatku, wolności). Zaburzenia pojawiają się ilościowymi wahaniami tych różnych form działania lub występowanie stanów odmiennych jakościowo (negatywizm, zobojętnienie).