Teorie w psychologii

Mimo stałego wzrostu wiedzy psychologicznej, nie opracowała ona dotąd zwartej i jednolitej koncepcji człowieka, a sposoby opisania poszczególny jego zachowań różnią się w zależności od teorii psychologicznej, na gruncie której powstały. W psychologii mówi się o modelu człowieka w ujęciach: behawioralnym (behavior – zachowanie), psychodynamicznym, psychologii poznawczej i humanistycznej. W koncepcji behawioralnych za najbardziej cenną uważa się o roli środowiska,

Więcej

Przedmiotem psychologii współczesnej

Przedmiotem psychologii współczesnej jest opis i wyjaśnianie zachowań człowieka w jego kontaktach z otoczeniem. Wyróżnia się psychologię teoretyczną, zwaną też psychologią ogólną, oraz psychologię stosowaną. Psychologia ogólna zajmuje się badaniem: procesów psychicznych (procesy poznawcze, emocjonalno-motywacyjne, decyzyjne), osobowości, różnic indywidualnych między ludźmi, zachowań społecznych. Psychologia stosowana to nauka wykorzystująca wiedzę teoretyczną w różnych dziedzinach działalności człowieka. Najbardziej rozwiniętymi działami psychologii stosowanej

Więcej