Zaburzenia afektywne

Tworzą grupę zaburzeń o niejasnych przyczynach. Pojawiają się głównie znacznymi wahaniami nastroju rzutującymi na całość przeżyć chorego. Pojawiają się zespoły depresyjne i maniakalne o charakterystycznym okresowym przebiegu, kiedy pojawiają się okresy pełnego powrotu do zdrowia. Częstość nawrotów bywa różna. U niektórych chorych występują tylko depresje (choroba jednobiegunowa), u innych występują okresy manii i depresji (choroba dwubiegunowa). Choroby afektywne zaczynają się

Więcej

Zaburzenia schizofreniczne

Grupa zaburzeń o niejasnych przyczynach, których wspólną cechą jest zakłócenie, a czasem rozbicie integralności przeżyć, wskutek czego tracą one swą wewnętrzną i wzajemną spójność oraz wzajemny związek z rzeczywistością. Są to przeważnie zaburzenia paranoidalne o różnym nasileniu i odmianach. Rzadko dołączają się objawy depresyjne lub maniakalne. Choroba zaczyna się najczęściej w latach dwudziestych życia. Może przebiegać ostro lub przewlekle, zwykle

Więcej

Zasady stosowania psychoterapii

Psychoterapia indywidualna – polega na pracy psychoterapeuty z jednym chorym. Pogłębia to silnie wzajemny ich związek oraz wzmacnia wynikające stąd argumenty i doświadczenia. Psychoterapia grupowa – uczestniczy w niej kilku chorych oraz jeden lub więcej terapeutów. Umożliwia to psychoterapię większej liczbie chorych, zwiększa możliwość wymiany doświadczeń oraz umożliwia korzystny wpływ tworzenia się więzi grupowej. Czas trwania terapii wynosi tygodnie, miesiące

Więcej

Istota i cele psychoterapii

Psychoterapia jest metodą leczenia wykorzystującą oddziaływanie psychologiczne. Istota psychoterapii jest emocjonalny i wzbudzający nadzieję kontakt między leczącym (terapeutą), a chorym. W czasie spotkań terapeuta umiejętnie dobierając słowa i działania stara się pomóc choremu. Istnieją cztery podstawowe źródła inspiracji: teoria psychoanalityczna, behawiorystyczna, interpersonalna i poznawcza. Dają one początek wielu różnorodnym podejściom psychoterapeutycznym stosowanym w praktyce. Każda z nich w specyficzny sposób

Więcej

Zastosowanie psychologii

Specjaliści w dziedzinie psychologii są zatrudniani:w palcówkach oświaty i wychowania – poradnie wychowawczo-zawodowe, szkoły w placówkach służby zdrowia – poradnie zdrowia psychicznego, poradnie rehabilitacyjne, oddziały szpitalne, sanatoria w placówkach wymiaru sprawiedliwości – zakłady wychowawcze, karne w różnych instytucjach naukowych i zakładach produkcyjnych. W placówkach oświaty przeprowadza się badania psychologiczne uczniów. Wyniki tych badań stanowią podstawę do udzielania porad wychowawczych rodzicom

Więcej

Regulacyjna teoria zachowania

Według tej teorii zachowanie człowieka jest regulowane przez procesy: orientacyjne, emocjonalno-motywacyjne oraz programująco-kontrolujące. W Polsce zyskała sobie dużą popularność, a powstała na podstawie nurtu teorii poznawczych oraz dużego wkładu polskich badaczy: T. Tomaszewskiego, J. Reykowskiego, K. Obuchowskiego, J. Kozieleckiego. Procesy orientacyjne – w przebiegu których człowiek odbiera informacje płynące z otoczenia i wnętrza organizmu, powtarza je budując jednolity obraz własnej

Więcej

Teorie psychologii humanistycznej

Teoria ta zakłada, że człowiek stanowi jedność składającą się z „Ja psychicznego” i organizmu w rozumieniu biologicznym. Jedność ta ma charakter unikatowy, niepowtarzalny, co stanowi jej niepodważalną wartość. Człowiek z natury jest dobry – jego naturalne dążenia rozwojowe są pozytywne i konstruktywne. Podstawową właściwości natury ludzkiej jest zdolność do stałego rozwoju, który odbywa się dzięki tkwiącym w każdym człowieku siłom

Więcej

Teorie poznawcze

W świetle tej teorii człowiek stanowi podmiot własnej aktywności i przyjmuje wobec otoczenia postawę badawczą tzn. odbiera informacje płynące z otoczenia, rejestruje je w pamięci, formułuje hipotezy wyjaśniające zarejestrowane zjawiska, sprawdza je w procesie przystosowania się i przekształcania rzeczywistości. W toku poznawania rzeczywistości tworzy tzw. konstrukty poznawcze, a są to informacje o sobie i otaczającym świecie. Każdy człowiek tworzy indywidualny

Więcej

Teorie psychodynamiczne

Związane są ściśle z nazwiskiem S. Freuda, twórcy psychoanalizy, zwanej również psychologią głębi. Przyjmuje ona, że zachowanie człowieka jest ukierunkowane przez wewnętrzne siły, pozostające ze sobą w stałym konflikcie. Aparat psychiczny człowieka składa się z trzech sfer: Id, Ego i Super-Ego. Sfera pierwsza Id zawiera wrodzone, nieuświadomione popędy oraz wyparte ze świadomości konflikty wewnętrzne i rządzi się zasadą przyjemności (dążenie

Więcej

Teorie behawioralne

Według tej teorii zachowanie człowieka jest w pełni sterowane przez środowisko zewnętrzne. Każdy bodziec płynący z otoczenia wywołuje wymierną reakcję ze strony organizmu ( ruchy mięśni, reakcje sterowane przez autonomiczny układ nerwowy, reakcje słowne). Wyróżnia się przy tym bodźce bezwarunkowe i warunkowe. Bodźce bezwarunkowe to czynniki to czynniki wywołujące reakcje wrodzone zwane też odruchami bezwarunkowymi, np. wydzielanie śliny na widok

Więcej